Jeżeli przedsądowo dłużnik nie uregulował przysługującej nam należności, należy zastanowić się nad wszczęciem postępowania sądowego. W przypadku jego powodzenia będziemy mieli w rękach tytuł wykonawczy, który jest istotny przede wszystkim z dwąch powodów. Po pierwsze tytuł wykonawczy opatrzony klauzulą wykonalności jest nam potrzebny, by wszcząć postępowanie komornicze. Po drugie w przypadku prawomocnego potwierdzenia roszczenia termin przedawnienia wierzytelności wydłuża się z 3 do 30 lat.

1. Postępowanie nakazowe (Mahnverfahren)

Pierwszym krokiem w celu rozpoczęcia postępowania sądowego może być wszczęcie tzw. postępowania nakazowego. Po wydaniu sądowego nakazu zapłaty dłużnik może złożyć sprzeciw, po czym sprawa zostanie przekierowana do regularnego postępowania sądowego. Jeżeli jednak sprzeciwu nie złoży, wierzyciel może złożyć wniosek o wydanie nakazu z klauzulą wykonalności. Także na tym etapie dłużnik może odwołać się, przy czym ma na to dwa tygodnie od doręczenia mu nakazu z klauzulą wykonalności. Jeżeli tego nie zrobi, nakaz stanie się prawomocny i jest równoznaczny w skutkach z wyrokiem w sprawie.

Zaletą postępowania nakazowego jest jego szybkość oraz fakt, iż wniosek składa się przy pomocy oficjalnego formularza. Na każdym etapie dłużnik może jednak złożyć sprzeciw bez dalszego uzasadnienia. W takim wypadku konieczne będzie przeprowadzenie regularnego postępowania sądowego.

2. Regularne postępowanie sądowe

Jeżeli z góry zakładamy, że dłużnik będzie bronił się przed zapłatą i złoży sprzeciw w postępowaniu nakazowym, możemy je pominąć i od razu złożyć pozew do sądu. W tym miejscu należy jednak dokładnie sprawdzić, który sąd będzie właściwy do rozpoznania sprawy.

W celu przygotowania pozwu warto zebrać wszystkie dokumenty, jaki posiadamy w sprawie. Jako strona powodowa, musimy udowodnić, że dana wierzytelność rzeczywiście nam przesługuje. Pomocne w tym celu będą wszelkie umowy, rachunki lub protkoły. Jeżeli mamy świadków, którzy mogą potwierdzić istotne dla sprawy okoliczności, warto zasięgnąć informacji o ich adresie zamieszkania. Jeżeli posiadamy istotną korespondencję z dłużnikiem, należy ją pozbierać.

Po opłaceniu wpisu sądowego sąd doręczy odpis pozwu drugiej stronie i postępowania nabierze rozpędu. Jeżeli dotychczas nie dochodziliśmy od dłużnika odsetek, ponieważ nie byliśmy pewni czy rzeczywiście znajduje się w zwłoce, warto zgłosić roszczenie o zapłatę odsetek najpóźniej od chwili zawisłości sprawy. Od tej chwili wierzytelność pieniężna podlega oprocentowaniu niezależnie od zwłoki dłużnika.

3. Zakończenie postępowania

Jeżeli sąd kończąc postępowanie rozpozna na naszą korzyść, wyda wyrok zgodnie z naszym żądaniem. Koszty postępowania ponosi z reguły strona, która postępowania przegrywa. Także w tym zakresie sąd podejmie odpowiednią decyzję.

Co do wysokości kosztów podlegających zwrotowi zdecyduje sąd w dalszym postępowaniu dotyczącym kosztów sprawy.

Po wydaniu wyroku i odpowiednio postanowienia o zwrocie kosztów możemy wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Auf unserer Internetseite benutzen wir sog. Cookies. Näheres dazu finden Sie unter Datenschutz . Durch den weiteren Besuch unserer Internetseite stimmen Sie der Speicherung und Nutzung der Cookies zu. Sie können jederzeit die Speicherung der Cookies in Ihrem Internetbrowser deaktivieren und die gespeicherten Cookies von Ihrem Gerät entfernen.
OK. Ich bin einverstanden